Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenia o naborach

Nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy


Ogłoszenie o wynikach

Wynik naboru na stanowisko głównego księgowego

Informacja o wynikach naboru
W
Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach

NA STANOWISKO: główny księgowy 1 etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a Pan/i:
Irena Janosz zamieszkała w Gliwicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Irena Janosz uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje na aplikowane stanowisko.

 

Ogłoszenie o naborze

Drektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Głównego księgowego

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach

ul. Dolnej wsi 74, 44-100 Gliwice

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Stanowisko: Główny księgowy
  Wymiar etatu: 1
 2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
 4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168)
 5. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę
  w księgowości.
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
  • posiada certyfikat księgowy.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ubezpieczeniach społecznych
  i umiejętność ich stosowania.
 2. znajomość przepisów z zakresu działania zakładów aktywności zawodowej
 3. biegła znajomość programów komputerowych: Word, Excel, Vulcan finanse, Ksat, Płatnik.
 4. preferowane 6- letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej
 1. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki (wydatki i dochody budżetowe) według obowiązujących zasad i przepisów prawa,
 2. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 3. prowadzenie konta dochodów samorządowej jednostki budżetowej, ZFŚS
 4. dekretacja i księgowanie dokumentów zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w jednostce budżetowej
 5. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 6. analiza gospodarki finansowej jednostki oraz dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 7. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących
  w dyspozycji jednostki,
 8. kontrola dowodów obrotu bankowego dotycząca działalności bieżącej, inwestycyjno – remontowej i innych,
 9. prawidłowe i terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych jednostki oraz prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości,
 10. współtworzenie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:
 1. Praca administracyjno – biurowa
 2. Praca w systemie jednozmianowym
 3. Praca pod presją czasu
 4. Praca przy komputerze
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Curriculum Vitae
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
 5. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia
 6. Kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
 9. Oświadczenie o nieukaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)
 1. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty należy składać do 18 września 2020r. w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach , ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko głównego księgowego”

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wysłania ofert drogą pocztową decydują data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach, a nie data stempla pocztowego.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. O terminie rozmowy poinformujemy telefonicznie.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 32 231 32 22. Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Ocieczek
Data wytworzenia informacji2020-09-21 12:03:55
Informację wprowadził do BIPTomasz Ocieczek
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-21 12:22:58