Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Gliwicach

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10.

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zszs.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Uwsiewicz-Kniecicka , adres poczty elektronicznej pracownia@zszs-gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2313222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zszs.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zszs.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Dostępność wejścia do budynku

Do budynku szkolnego prowadzą cztery wejścia, w tym dwa z nich są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach. Drzwi są otwierane ręcznie.

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku szkoły jest winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na najwyższą kondygnację szkoły dostęp zapewnia platforma schodowa.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz I piętrze szkoły.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynkach nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących, takich jak pętle indukcyjne, opisy w języku Braille'a czy znaczniki Totupoint.

  1. Dostępność boiska szkolnego.

Boisko szkolne jest i całe otoczenie szkoły jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pan Dariusz Postek).
Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły, jednak po wcześniejszym powiadomieniu szkoły o tym fakcie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu pulicznego - 2021-03-31

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Ocieczek
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:10:58
Informację wprowadził do BIPEwa Uwsiewicz-Kniecicka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:10:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2020-08-24 11:05:51
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:20:31
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:20:40
4nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2020-09-16 18:13:59
5nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-03-19 12:58:03
6nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-03-25 13:06:15
7nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-03-25 13:35:06
8nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-03-31 16:01:43
9nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-03-31 16:03:29
10nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-03-31 16:09:16
11nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-03-31 16:16:23
12nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2022-03-23 13:08:19
13nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2022-03-23 14:34:43
14nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2023-03-21 07:46:45
15nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2023-07-17 11:13:43
16nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 08:47:40
17nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 08:50:39
18nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 09:33:04
19nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 09:50:55
20nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:10:07
21nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:10:50
22nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:12:19
23nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:12:36
24nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:12:59
25nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:14:37
26nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:16:20
27nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:17:11
28nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-26 12:19:26
29nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 07:36:08
30nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 07:38:05
31nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 10:22:37
32nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 10:49:03
33nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 10:53:24
34nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 10:55:09
35nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 10:56:27
36nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 10:58:08
37nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 11:06:37
38nowaEwa Uwsiewicz-Kniecicka2024-02-27 11:10:38