oznaczenie sprawy: 1/2015
nr kor.:   
 

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja obiektów - sanitariatów

 
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3, 44-100 Gliwice z ceną 271 000,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe ARKADA sp. z o.o
ul. Błonie 6B, 44-100 Gliwice
44,89
10,00
54,89
2.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe BUDMED sp. z o.o.
ul. Chopina 16, Racibórz 47-400
51,95
16,67
68,62
3.
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3, 44-100 Gliwice
53,57
20,00
73,57
4.
Energocomplex sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 69A, 44-100 Gliwice
49,70
20,00
69,70
5.
PROGRESS Piotr Junka
ul. Centralna 142, 44-323 Połomia
44,76
20,00
64,76
6.
CASTORI sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 30A, 41-902 Bytom
48,44
20,00
 68,44
7.
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Grzegorz Gęsior
ul. Mikołowska 113A, 44-203 Rybnik
53,24
10,00
63,24
8.

P.H.U. Zakład Robót Budowlanych PERFEKT Andrzej Sikorski
ul. Kościuszki 19/4, 48-135 Dzierżysław

55,13

13,33

68,46

9.

Zakład Remontowo - Budowlany, REM-BUD Robert Modzelewski
ul. Sokolska 80/211, 40-087 Katowice

50,26

20,00

70,26

10.

MK PROFI- BUD sp. z o.o.
ul. Dworcowa 58/4, 44-100 Gliwice

49,20

16,67

65,87

 
Zawiadomienie podlega publikacji od 23-03-2015 r. do 28-03-2015 r.


kierownik administracyjny

23-03-2015 r. Jolanta Grabowska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor

23-03-2015 r. Tomasz Ocieczek

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)